Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   งบประมาณ
   โครงการสำคัญ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
   เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนการพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารงาน
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   ประมวลภาพการประชุมสภา
   กฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับสภาท้องถิ่น
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   ควบคุมภายใน
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   คู่มือบริการประชาชน
   ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
   ประมวลจริยธรรม
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   ผู้นำท้องที่
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 7/4 หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 :: www.permpoontrap.go.th ::  
นายปริญญา คล้ายสุวรรณ
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 (ดู : 2)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 27)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 27)
ประกาศเรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 17)
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 24)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ดู : 51)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ ม.5 (ดู : 26)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ดู : 36)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (ดู : 58)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ - ครูยงค์ หมู่ที่ 5 (ดู : 44)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 9 - ลุงเทียน หมู่ที่ 6  (ดู : 39)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี่ยมซอยต้นเหรียง - เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 (ดู : 39)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2563 ณ เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 75)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ  (ดู : 60)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 55)
ประกาศรายรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 58)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 58)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 59)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
บ้านสวนคุณลองกอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Melon Me Farm
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วังโขรีสอร์ท
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกเหมืองทวด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ข่าวจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
   7/4 หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120  โทรศัพท์ : 077-404223 โทรสาร : 077-404223
   Copyright © 2019. http://www.permpoontrap.go.th/. All rights reserved. Powered by stsbbs